تروپیزم، تسلسل بردلی، وجود رابط، وابستگی درونی، آنا سوفیا ماورین، علامه طباطبائی

تروپیزم و تسلسل بردلی

* رضا درگاهی‌فر / دكتراي فلسفه ذهن پژوهشگاه علوم‌شناختي    Dargahifarreza@gmail.com
احمد لهراسبي / استاديار فلسفه تطبيقي دانشگاه شهيد مطهري    lohrasby@gmail.com
دريافت: 02/04/99                  پذيرش: 13/10/99
چكيده
بردلی تسلسلی را مطرح می‌کند كه طبق آن، هر نظریه‌ای كه اشیای خارجی را واحد متشكل از اجزای متكثر بداند، دچار اشكال است. ازآنجاكه بیشتر تروپیست‌ها، شیء جزئی را متشكل از تروپ‌های با‌هم‌موجود می‌دانند، تسلسل بردلی دامان تروپیزم را نیز می‌گیرد. ماورین بر آن است كه دیدگاه بردلی درباره نحوه وجود رابطه نادرست است و رابطه امری است كه وابستگی وجودی به اطرافش دارد و بر این اساس اشكال تسلسل بردلی را برطرف كرده است. اما براساس برداشتي از بيان و تحلیل علامه طباطبائی در مبحث وجود رابط، می‌توان بر ماورین خرده گرفت و وابستگی میان رابطه و اطرافش را دوسویه دانست. افزون بر این، دیدگاه ماورین هرچند اشكال تسلسل بردلی را برطرف می‌كند، با نظریه تروپیزم ناهمراه به‌ نظر می‌رسد. در این مقاله پس از نگاه كوتاهی به تروپیزم، تسلسل بردلی تقریر، و سپس این مشكل برای نظریه تروپیزم تبیین شده است. در ادامه راه‌حل ماورین مطرح گشته و در پی آن، این راه‌حل نقد و از دیدگاه وابستگی درونی و متقابل میان رابطه و اطرافش دفاع شده است.
کلیدواژه‌ها: تروپیزم، تسلسل بردلی، وجود رابط، وابستگی درونی، آنا سوفیا ماورین، علامه طباطبائی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
71
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه