شناخت‌درمانی، مبانی دین‌شناختی، تکثرگرایی، الیس و بک

مبانی دین‌شناختی شناخت‌درمانی و نقد آن براساس اندیشه اسلامی

نوید خاکبازان / دانشجوی دکتری روانشناسی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    ره    Khakbazan90@yahoo.com
چکیده

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
71
شماره صفحه: 
91
محتوای تغذیه