سیدمحمدحسین میردامادي

اصول معنا شناختی تأویل در حکمت صدرایی

سیدمحمدحسین میردامادي/ دکتري فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه اصفهان        Smhm751@yahoo.com
محمد بیدهندي / دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان     m.bid@ltr.ui.ac.ir.
مجید صادقی حسن‌آبادي ./ دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان    majd@Itr.ui.ac.ir
چکیده

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
71
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه