معقولات اولی

بررسی رابطه اقسام معقولات با نظریه اصالت وجود نزد حکمای معاصر

* حمیدرضا بدر / سطح 3 حوزه علميه تهران    hrbadr@gmail.com
سیدحجت حسینی / سطح 4 حوزه علمیه قم    shht56@gmail.com
غلامرضا فیاضی / استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    
دريافت: 08/09/99                  پذيرش: 10/03/1400
چکيده

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
72
شماره صفحه: 
25

تفسیر معقولات ثانی فلسفی در اندیشه صدرالمتألهین و شهید صدر

نسرین توکلي / استادیار الهیات و علوم اسلامي دانشگاه پیام نور    tavakoli.nasrin@yahoo.com
* محمدعلی اسماعیلی / دانشجوي دكتري فلسفه جامعةالمصطفي العالميه    mali.esm91@yahoo.com
دريافت: 20/12/98                  پذيرش: 04/06/99
چکيده
مسئله معقول اول و ثانی، ریشه در علم منطق دارد. تحول و تکامل تفسیر معقول ثانی فلسفی توسط صدرالمتألهین و شهید صدر رقم خورد و در این مرحله، علاوه بر تفکیک میان معقول ثانی منطقی و فلسفی به کاوش در حقیقت معقول ثانی فلسفی پرداخته شد و برای مفاهیم فلسفی علاوه بر اتصاف خارجی، عروض خارجی نیز تبیین شد. این دیدگاه را صدرالمتألهین در حوزه فلسفه و شهید صدر در حوزه علم اصول پایه‌گذاری کردند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف واکاوی و مقایسه دیدگاه صدرالمتألهین و شهید صدر در تفسیر معقولات ثانی فلسفی به این مسئله پرداخته است. از رهگذر این جستار مشخص می‌شود که صدرالمتألهین در نگرش ابتدایی، دیدگاه مشهور میان فلاسفه پس از محقق قوشجی را پذیرفته و عروض ذهنی و اتصاف خارجی مفاهیم فلسفی را مطرح ساخت؛ اما در نگرش نهایی، این دیدگاه را نقد می‌کند و تفکیک میان ظرف عروض و اتصاف را نمی‌پذیرد. شهید صدر نیز در موارد متعدد در حوزه علم اصول به بررسی مسئله معقول ثانی فلسفی پرداخته و در جهت حل برخی مسائل اصولی، فقهی و کلامی از جمله مسئله تعدد عنوان و معنون، تعلق اوامر به طبائع یا افراد، تحلیل حقیقت ملکیت، سنخ قضایای حسن و قبح، از این مسئله بهره برده است.
کلیدواژه‌ها: معقولات اولی، معقولات ثانی منطقی، معقولات ثانی فلسفی، صدرالمتألهین، شهید صدر.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
70
شماره صفحه: 
9
محتوای تغذیه