توافق همگانی

ارزیابی و نقد برهان اجماع عام بر اثبات وجود خدا

* فرح رامین / دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم        f.ramin@qom.ac.ir
مریم سیفعلی‌پور / کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم     alipoormaryam9414@gmail.com
دريافت: 11/10/98                  پذيرش: 25/05/99
چکيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
69
شماره صفحه: 
73
محتوای تغذیه