محمدعلی محیطی اردکان

بررسی رابطة وجود و ماهیت در اندیشة صدرایی معاصر با محوریت سه تفسیر «حدی، عینی و تصوری» از ماهیت

مختارعلی رضائی / دكتراي فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشی امام خمینی ره    marezaei1382@gmail.com
محمدعلی محیطی اردکان / استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hekmatquestion@gmail.com 
چکیده

ارزیابی شعور همگانی موجودات در حکمت متعالیه براساس ادلۀ مبتنی بر وحدت شخصی وجود 

سال نوزدهم، شماره دوم، پياپي 74، زمستان 1400، ص 105ـ116

نوع مقاله: پژوهشي
محمدعلی محیطی اردکان / استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    hekmatquestion@gmail.com 
دريافت: 1400/4/2                  پذيرش: 1400/9/27

سال انتشار: 
1400
دوره: 
19
شماره مجله: 
74
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه