روح‌الله سوري

جایگاه هستی‌شناختی ذات الهی از دیدگاه حکمت متعالیه، عرفان و صوفی‌نمایان و نقد و بررسی آن

روح‌الله سوري / استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمي    souri@khu.ac.ir
دريافت: 19/08/99                  پذيرش: 12/04/1400
چکيده

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
72
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه