مهدي منفرد

بررسي تطبيقي زمان نزد ميرداماد و ويليام کريگ

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 85ـ96

نوع مقاله: پژوهشي
* مهدي منفرد / دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم     mmonfared86@gmail.com
مليحه آقايي / دانشجوي دکتري فلسفه تطبيقي دانشگاه قم     maliheaghaei2007@gmail.com 
دريافت: 07/04/1400                  پذيرش: 18/10/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
85

بررسی تطبیقی علم پیشین الهی در اندیشه ابن‌سینا و صدرالمتألهین

سینا علوی تبار / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم    Alavitabar@mailfa.com
مهدی منفرد / استاديار گروه فلسفه دانشگاه قم    mmonfared86@gmail.com
چکیده
تبیین علم پیشین الهی از سخت ترین مسائل فلسفه و کلام به حساب می آید و اندیشمندان مختلف به بررسی آن پرداخته اند تا از غموضات آن بکاهند که در این میان برخی علم پیشین الهی را ذاتی دانسته و برخی مغایر ذات می دانند؛ در میان قائلین به علم پیشین مغایر، برخی آن را متصل به ذات و برخی منفصل از ذات ترسیم کرده اند.

بررسي تطبيقي هستي هستنده‌ها در انديشه پديدارشناسي هايدگر با وجود لابشرط مقسمي در نظام معرفتي عرفان اسلامي

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 97ـ108

نوع مقاله: پژوهشی

* ميثم زنجيرزن حسيني / سطح چهار حوزه علميه و دانشجوي دکتري فلسفه اسلامي دانشگاه قم    Meysam.hatef.gmail.com
مهدي منفرد / دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم     ‫mmonfared86@gmail.com‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دريافت: 01/03/1400                  پذيرش: 12/10/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه