اضافه نبودن علم

نقد و بررسى ادله وجود ذهنى و ميزان دلالت آنها

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى بهار 1396

حسن معلمى / دانشيار دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام               info@hekmateislami.com

دريافت: 18/8/94               پذيرش: 9/9/95

 

چكيده

مدعاى فيلسوفان در بحث وجود ذهنى دو چيز است: 1. نفى اضافه بودن علم به خارج؛ 2. مطابقت ماهوى در باب ماهيات. آنان ادله اى بر اين مدعيات اقامه كرده اند كه توان اثبات مدعاى اول را دارند؛ هرچند اين مدعا بديهى است و نيازى به برهان ندارد؛ زيرا وجود مفاهيم ذهنى يك امر وجدانى است. با اين حال اين براهين توان اثبات مدعاى دوم را ندارند، مگر با تكميل و اضافه كردن مقدمات ديگر و يا ارجاع بحث مطابقت علم به باب ابتناى نظريات بر بديهيات كه جاى اصلى بحث مطابقت است. آنچه در بحث وجود ذهنى، بديهى و حق است دو چيز است:

1. مفاهيمى در ذهن وجود دارند كه حاكى از خارج اند؛ 2. اين مفاهيم با محكى بالذات خود مطابق اند. نهايتا اينكه ادله يادشده نمى توانند ثابت كنند كه ماهيات خارجى عينا به ذهن مى آيند يا مفاهيم مطابق با آنها به ذهن مى آيد.

 

كليدواژه ها: ادله وجود ذهنى، وجود ذهنى، مطابقت ذهن و عين، اضافه نبودن علم.


 

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
55
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه