عباس گرائى

روش علامه طباطبائى در استنباط مسائل علوم انسانى دستورى از آموزه هاى ارزشى دين

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1395

عباس گرائى / دانشجوى دكترى حكمت متعاليه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                 geraei2144@qabas.net

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
113
محتوای تغذیه