عسكرى سليمانى اميرى

نقد و بررسى مجرد يا مادى بودن ادراك حسى

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى بهار 1395

محمدحسن فاطمى نيا / دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره            fatemizxc@yahoo.com

عسكرى سليمانى اميرى /  دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره      soleimani@hekmateislami.com

دريافت: 17/11/93               پذيرش: 25/7/94

چكيده

اين پژوهش درباره يكى از احكام هستى شناختى ادراك حسى است. نگاه هستى شناسانه به ادراك حسى احكامى دارد؛ از آن جمله (كه شايد مهم ترين آن نيز به شمار مى آيد)، مجرد يا مادى و فيزيكى بودن ادراك است و از بين انواع ادراك، ادراك حسى به دليل ارتباط مستقيم با خارج، بيشتر در مظان مادى و فيزيكى بودن است؛ لذا در اين پژوهش مى كوشيم نظريات مادى بودن ادراك حسى را رد كنيم. براى رسيدن به مقصود، مسئله را از دو ديدگاه حصولى و حضورى بررسى كرده ايم، و براى جلوگيرى از اطاله، از سويى ديدگاه مؤسسان سه مكتب مشاء، اشراق و حكمت متعاليه و از سوى ديگر ديدگاه روان شناسان احساس و ادراك را محور قرار داده ايم و از امور ديگر چشم پوشى كرده ايم. حاصل اين تتبع آن است كه قول ابن سينا و روان شناسان و فيزيولوژيست ها در ادراك حسى به مادى بودن آن مى انجامد و به دليل نقدهاى فراوان، مردود است، و قول اشراقيون كه قايل به حضورى بودن ادراك حسى اند و قول پيروان صدرالمتألهين كه به حصولى بودن ادراك حسى معتقدند، هر دو به تجرد ادراك مزبور مى انجامد و مورد تأييدند.

 

كليدواژه ها: ادراك حسى، فيزيكى، مجرد، مغز، ذهن، هستى شناسى علم.

 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
129

ماهيت اصل امتناع تناقض و فروع سه گانه آن

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1394

مصطفى جهان فكر / دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                                jahanfekrmostafa@yahoo.com

عسكرى سليمانى اميرى / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                                                       soleimani@hekmateislami.com

دريافت: 11/5/93               پذيرش: 26/3/94

 

چكيده

«اصل امتناع تناقض» زيربنايى ترين اصل معرفت بشرى است كه انكار آن به انكار همه علوم و سقوط در سفسطه و شكاكيت مى انجامد. در اين مقاله تلاش ما در جهت شناخت ماهيت تناقض و برخى وجوه كمترشناخته شده آن است كه غفلت از آنها موجب وقوع در مغالطاتى پرشمار است. با تحليل دقيق تناقض، به اين نتيجه مى رسيم كه حقيقت تناقض چيزى جز «اجتماع و ارتفاع نفى و اثبات متعلق به امر واحد» نيست و اين امر به حكم بديهى عقل، هم در جانبِ اجتماع و هم در جانبِ ارتفاع باطل است. هرچند اصل يادشده بديهى است، به تناسب متعلق نفى و اثبات، ممكن است رسيدن به لازم نقيض، پيچيده شود و در نتيجه تشخيص تناقض، دشوار گردد. به طوركلى اصل امتناع تناقض به سه اصل ديگر متفرع مى گردد كه هريك از آنها به حسب متعلقش در حوزه خاصى جريان مى يابد. گاه متعلق نفى و اثبات، اعيان موجودات است و گاه حيث حكايتگرى مفاهيم از مصاديق خود و گاه نيز صدق و كذب قضايا. ما اين تناقض ها را به ترتيب تناقض اعيان، تناقض محمول ها و تناقض قضايا ناميده و احكام آنها را بررسى كرده ايم.

 

كليدواژه ها: تناقض، تقابل، اجتماع و ارتفاع نقيضين، نفى و اثبات.

 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
123

بررسى ديدگاه كوآين درباره «وجود محمولى»

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى پاييز 1393

مسعود صادقى[1]

عسكرى سليمانى اميرى[2]

چكيده

اگر بگوييم پگاسوس وجود دارد، گرفتار همان گويى شده ايم و اگر بگوييم پگاسوس وجود ندارد، گزاره اى خودشكن ساخته ايم؛ زيرا لفظ پگاسوس اشاره به شيئى در خارج دارد. كوآين در تلاش براى حل اين عويصه، به تبع ديگر فيلسوفان تحليلى، با اعتقاد به اينكه گزاره هاى وجودى از نوع گزاره هاى اين همانى هستند، به لحاظ فلسفى منكر ويژگى بودن وجود، و به لحاظ منطقى منكر محمول واقع شدن وجود شده، و ايفاگرى نقش سور را حداكثر مقام كاركرد وجود دانسته است. گرچه انكار وجود محمولى از هيوم و كانت آغاز شده است، اين داستان در كار كوآين و ديگر فيلسوفان تحليلى به اوج رسيده است. با معيار قرار دادن ديدگاه صدرالمتألهين مبنى بر تفكيك ميان ثبوت الشى ء در هليات بسيطه و ثبوت شى ء لشى ء در هليات مركبه روشن مى شود كه تلاش كوآين، نافرجام است. به علاوه بحث وجود محمولى، بحثى فلسفى ـ منطقى است و نه، آن گونه كه كوآين و تابعانش تصور مى كنند، يك بحث منطقى ـ زبانى. استدلال وى مخدوش است؛ زيرا او گمان ميكند هليات، اعم از بسيطه و مركبه دلالت بر ثبوت شى ء لشى ء مى كند. همچنين اين همانى در نظريه وى داراى ابهام است؛ زيرا پيش فرض اين همانى وجود است.

 

كليدواژه ها: وجود محمولى، ويژگى، سور، اين همانى، خودشكن، كوآين، صدرالمتألهين.[1] دانشجوى دكترى فلسفه دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام. msadeqi17@yahoo.com

[2] دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. soleimani@hekmateislami.com

دريافت: 21/2/92 پذيرش: 16/1/93.

 

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه