تناقض

ماهيت اصل امتناع تناقض و فروع سه گانه آن

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1394

مصطفى جهان فكر / دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                                jahanfekrmostafa@yahoo.com

عسكرى سليمانى اميرى / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                                                       soleimani@hekmateislami.com

دريافت: 11/5/93               پذيرش: 26/3/94

 

چكيده

«اصل امتناع تناقض» زيربنايى ترين اصل معرفت بشرى است كه انكار آن به انكار همه علوم و سقوط در سفسطه و شكاكيت مى انجامد. در اين مقاله تلاش ما در جهت شناخت ماهيت تناقض و برخى وجوه كمترشناخته شده آن است كه غفلت از آنها موجب وقوع در مغالطاتى پرشمار است. با تحليل دقيق تناقض، به اين نتيجه مى رسيم كه حقيقت تناقض چيزى جز «اجتماع و ارتفاع نفى و اثبات متعلق به امر واحد» نيست و اين امر به حكم بديهى عقل، هم در جانبِ اجتماع و هم در جانبِ ارتفاع باطل است. هرچند اصل يادشده بديهى است، به تناسب متعلق نفى و اثبات، ممكن است رسيدن به لازم نقيض، پيچيده شود و در نتيجه تشخيص تناقض، دشوار گردد. به طوركلى اصل امتناع تناقض به سه اصل ديگر متفرع مى گردد كه هريك از آنها به حسب متعلقش در حوزه خاصى جريان مى يابد. گاه متعلق نفى و اثبات، اعيان موجودات است و گاه حيث حكايتگرى مفاهيم از مصاديق خود و گاه نيز صدق و كذب قضايا. ما اين تناقض ها را به ترتيب تناقض اعيان، تناقض محمول ها و تناقض قضايا ناميده و احكام آنها را بررسى كرده ايم.

 

كليدواژه ها: تناقض، تقابل، اجتماع و ارتفاع نقيضين، نفى و اثبات.

 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
123

نقد و بررسى بازسازى برهان آنسلم

سال يازدهم، شماره چهارم ـ تابستان 1393

عباس نيكزاد[1]

چكيده

در شماره دهم مجله گران سنگ «معرفت فلسفى» مقاله اى با عنوان «بازسازى برهان آنسلم در اثبات هستى خدا» چاپ شده است. نويسنده محترم اين مقاله درصدد دفاع از اين برهان و پاسخ گويى به اشكالات وارده بر آن برآمده است (عشاقى، 1384). نگارنده در عين سپاسگزارى از نويسنده محترم و با اعتذار از ايشان، هم دفاعيه ايشان از اين برهان و هم پاسخ هاى وى بر اشكالات وارده را ناتمام مى داند. در اين نوشتار، مطالب آن مقاله نقد و بررسى شده است. در اين بررسى، هم ناتمامى برهان آنسلم و هم ناتمامى تقرير نويسنده محترم از اين برهان، و هم ناتمامى پاسخ هاى ايشان بر اشكالات وارده بر برهان آنسلم روشن گرديده است.

 

كليدواژه ها: برهان آنسلم، بازسازى برهان آنسلم، موجود برترين، خلف، تناقض.

 [1] دانشيار گروه معارف اسلامى دانشگاه علوم پزشكى بابل. nikzad37@yahoo.com

دريافت: 7/7/92               پذيرش: 15/2/93

 

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
169
محتوای تغذیه