نفوس مجرد

دستاوردهاى نظريه حركت جوهرى نفس در حل برخى مشكلات عقلى و نقلى

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1393

احمد سعيدى[1]

چكيده

با پذيرش حركت در جوهر و ذات نفس مى توان براى بسيارى از مشكلات عقلى و نقلى راه حل هاى دقيق تر يا آسان ترى يافت. نحوه حدوث نفس مجرد، كثرت نفوس مجرد، بقاى نفس پس از ترك بدن، و مرگ طبيعى تنها برخى از مواردى هستند كه با اين نگاه ويژه به نفس، تحليل و تبيين بهترى مى يابند. در اين مقاله كوشيده ايم برخى از نقاط ابهام در موارد مزبور را با بهره گيرى از تصريحات و تلويحات صدرالمتألهين برطرف سازيم و به اين ترتيب بخشى از دستاوردهاى آموزه حركت جوهرى نفس را در حوزه هاى عقلى و نقلى برجسته كنيم.

كليدواژه ها: حركت جوهرى، دستاوردهاى عقلى و نقلى، نفوس مجرد.[1] استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره.     ahmadsaeidi67@yahoo.com

دريافت: 19/9/92               پذيرش: 29/2/93

 

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه