استقراى رياضى

تأملى بر استقراى رياضى

 سال يازدهم، شماره دوم، زمستان 1392، 129ـ140

لطف اللّه نبوى *
على بيگدلى **

چكيده
يكى از اصول مهمى كه در اثبات برخى از  قضاياى اساسى منطق جديد و بسيارى از قضاياى رياضيات از آن بهره مى گيرند اصل استقراى رياضى است. پرسش اين است كه آيا اين اصل بديهى است؟ به ظاهر شهودهاى عرفى، بداهت آن را تأييد نمى كنند. لذا وضوح برهان قضاياى مبتنى بر اصل فوق نيز كانون ترديد است و توجيه برهان چنين قضايايى، مشروط به اذعان بر درستى اصل استقراى رياضى خواهد بود. گمان مى كنيم اصل فوق با تكيه بر مفاهيم و اصول اوليه مجموعه اعداد طبيعى اثبات پذير است و بدين ترتيب با اثبات آن، دغدغه احتمالى تشكيك در استحكام منطقى اصل استقراى رياضى و قضاياى مبتنى بر آن در منطق جديد مرتفع خواهد شد.

كليدواژه ها: اعداد طبيعى، مجموعه، استقراى رياضى.


*  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس.                                                                                               nabavi_l@modares.ac.ir  
**  دانشجوى كارشناسى ارشد فلسفه دانشگاه تربيت مدرس.                                                                 yamohil@yahoo.com
دريافت: 11/3/91               پذيرش: 13/11/92

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
129
محتوای تغذیه