محمد حسين‌زاده

مقایسۀ سه رویکرد سازگارگرایانه؛ هری فرانکفورت، گری واتسون و صدرالمتألهين

محمد حسين‌زاده / استاديار مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران    phsadra@gmail.com
چکیده
در فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب تبیین‌های مختلفی از سازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه شده است. فاعلیت بالتجلی نفس برای اراده‌های سلسله‌مراتبی، که صدرالمتألهين برای تبیین این سازگاری ارائه کرده است، با دیدگاه هری فرانکفورت و گری واتسون ـ که نوع دیگری از رویکردهای سلسله‌مراتبی هستند ـ شباهت‌های قابل‌توجهی دارد که عبارتند از: نقش اراده‌های سلسله‌مراتبی در قوام بخشیدن به هویت انسانی، نقش اراده‌های مراتب بالاتر در کنترل اراده‌های مراتب پایین‌تر و افعال انسان، منتهی شدن تمایلات سلسله‌مراتبی به یک خویشتن عمیق به عنوان کنترل‌کنندۀ اصلی این تمایلات و اراده‌ها، و دخالت نداشتن امکان‌های بدیل (امکان تحقق گزینه‌های پیش‌رو) در حقیقت اختیار. تفاوت مهم رویکرد صدرالمتألهين با دو رویکرد دیگر این است که در رویکرد فرانکفورت و واتسون، خویشتن عمیق انسان ـ که منشأ نهایی اراده است ـ حقیقتاً یک امر ذاتی نیست و همین امر موجب می‌شود تا رویکرد سلسله‌مراتبی آنها پاسخ قابل قبولی برای اشکال تسلسل اراده‌ها نداشته باشد، اما در رویکرد صدرالمتألهين این خویشتن عمیق، حقیقتاً یک امر ذاتی است که موجب می‌شود اراده‌های سلسله‌مراتبی تا بی‌نهایت ادامه پیدا نکنند. بنابراین رویکرد صدرالمتألهين در عین حال که از مزیت‌های رویکرد فرانکفورت و واتسون در تبیین اختیاری بودن اراده و کنترل تمایلات برخوردار است؛ اشکال آنها را ندارد و برای سازگارگرایی رویکرد مناسب‌تری به حساب می‌آید.
کلیدواژه‌ها: اختیار، سازگارگرایی، فرانکفورت، واتسون، صدرالمتألهين.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
71
شماره صفحه: 
47

بررسي و نقد راه‌حل كانت در تعارض ضرورت علّي و اختيار

سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي62، زمستان 1397

محمد حسین‌زاده / استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران    Phsadra@gmail.com
دريافت: 24/01/97                  پذيرش: 20/08/97
چکيده
کانت فیلسوفی ناسازگارگراست که به ناسازگاری تعین علّی و اختیار باور دارد. او می‌کوشد تا رهیافتی ارائه کند که به وسیله آن بتوان هم به تعین علّی و هم به اختیار توأمان معتقد بود. برای این منظور، او هریک از اختیار و ضرورت علّی را در موطنی خاص و جدا از موطن دیگر تبیین می‌کند تا این دو مؤلفه ناسازگار، از یکدیگر جدا باشند و با هم مواجه نشوند. در این مقاله، دیدگاه کانت و راه‌حل او درباره تعارض ضرورت علّي و اختیار تبیین شده است. در بررسی دیدگاه کانت این نتیجه به دست آمد که پنج اشکال به راه‌حل کانت وارد است و با فرض پذیرفتن ناسازگاری ضرورت علّی و اختیار، راه‌حل کانت، راه‌حل مناسبی برای باور به اختیار نیست.
کلیدواژه‌ها: کانت، اختیار، ضرورت علّی، ناسازگارگرایی، نومن، فنومن.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
62
شماره صفحه: 
79
محتوای تغذیه