واقع‌گرايي اخلاقي

واقع‌گرايي اخلاقي در نگرش صدرايي

  سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 101ـ114
 

نوع مقاله: پژوهشي
علي شيرواني/ دانشيار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    shirvani@rihu.ac.ir
* مرضيه ورمزيار/ استادیار گروه معارف دانشگاه لرستان     varmazyar.m@lu.ac.ir

شماره صفحه: 
101
محتوای تغذیه