متافيزيك

گذر از متافيزيك

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1395

عباسعلى اميرى / دانشجوى دكترى حكمت متعاليه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                    amiri2005@gmail.com

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
53

روش شناسى علم دينى ناظر به علوم انسانى

سال دوازدهم، شماره سوم

 

مهدى سلطانى / سطح چهار فلسفه علوم اجتماعى مؤسسه آموزش عالى حوزوى امام رضا عليه السلام

soltani_m25@yahoo.com

حميد پارسانيا / هيئت علمي دانشگاه تهران است h.parsania@yahoo.com

دريافت: 21/1/93 پذيرش: 29/8/93

 

چكيده

داعيان علم دينى معتقدند كه علوم، اعم از انسانى و طبيعى، در دامنه و حاشيه متافيزيك به وجود آمده و بسط يافته اند؛ لذا با تغيير در متافيزيك، علوم نيز متحول خواهند شد. به عبارت ديگر، چنانچه متافيزيك الهى باشد، علوم نيز الهى مى شوند و چنانچه متافيزيك سكولار و اين جهانى باشد، علوم نيز سكولار خواهند شد. با اين حال، براى ايجاد تغيير و تحول در علوم، ارائه روش هايى بايسته و ضرورى است. هدف پژوهش پيش رو، ارائه روشى براى تغيير در علوم انسانى متناسب با چارچوب هاى علم دينى است. روش مقاله، تحليلى ـ برهانى است.

 

كليدواژه ها: علم دينى، متافيزيك، علوم انسانى، حكمت متعاليه، نظريه اجتماعى.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
95

چيستى متافيزيك / مسعود اميد

سال هفتم، شماره اول، پاييز 1388، 153ـ 200

چيستى متافيزيك

مسعود اميد

چكيده

در اين مقاله، نخست با مرورى تاريخى ـ تحليلى بر ادوار تاريخ فلسفه از چيستى و اوصاف متافيزيك سخن گفته خواهد شد. نگارنده بر آن است كه با نگاهى به آراى فلاسفه يونان باستان، فلاسفه قرون وسطى (فلسفه مسيحى و فلسفه اسلامى)، و فيلسوفان دوره‌هاى جديد و معاصر، جنبه‌ها و لايه‌هاى متعددى از متافيزيك را آشكار سازد. در پايان مقاله حاضر، با توجه به دستگاه‌هاى متافيزيكى موجود در طول تاريخ فلسفه، الگويى كلّى براى كشف ساختار صورى و محتوايى متافيزيك‌ها پيشنهاد داده خواهد شد.

كليدواژه‌ها : متافيزيك، چيستى متافيزيك، اوصاف متافيزيك، نگاه تاريخى ـ تحليلى، الگوى كلّىِ دستگاه‌هاى متافيزيكى.

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
153
محتوای تغذیه